Η εταιρεία «EXELIXIS PRODUCTIONS Μ. ΙΚΕ», με έδρα τη Χαλκίδα Ευβοίας  (Στύρων 21), ΑΦΜ 800585560, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130831622000, τηλ: 2221080003, φαξ: 2221080003, email: info@home891.gr, φορέας του ρ/φ Ευβοίας “Home Radio 89.1” και ιδιοκτήτρια του παρόντος δικτυακού τόπου (εφεξής «Εταιρεία»), προσφέρει τις σελίδες /υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών αυτών, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Προοίμιο

Ο παρών δικτυακός τόπος απευθύνεται σε πρόσωπα άνω των 16 ετών με δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο, για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Η Εταιρεία ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης και γι’ αυτό καλούνται οι χρήστες να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ενότητα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες.

Η πρόσβαση στις σελίδες και χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

Η Εταιρεία προσφέρει δωρεάν στους  επισκέπτες/χρήστες το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και οι τελευταίοι κατανοούν και αποδέχονται, ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ότι η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής ή επιγραμμικής αναπαραγωγής ή μεταφόρτωσης κλπ οποιουδήποτε περιεχομένου από τους χρήστες καθώς και για οποιεσδήποτε  διαταραχές μπορεί να προκληθούν από τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του κόμβου.

Στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβάνονται και διαφημίσεις κάθε είδους.

 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, και πηγών περιεχομένου), όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εργαλείων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δε δύναται να αποτελέσει χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν απαλείφεται η ένδειξη προέλευσής του,  δεν θίγονται με κανένα τρόπο τρίτοι καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και χωρίς αυτό να συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση συναφών δικαιωμάτων ή και εξουσιών.

Xρήση υπηρεσιών δικτυακού τόπου, περιεχόμενο χρηστών

Η επίσκεψη και περιήγηση στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη.

Ο επισκέπτης προκειμένου να επικοινωνεί διαδραστικά με τον δικτυακό τόπο, μέσω της υπηρεσίας άμεσης διαδικτυακής συνομιλίας (chat), μπορεί να συνδεθεί στην υπηρεσία δηλώνοντας/καταχωρώντας απλώς ένα μοναδικό username. Προσωπικά στοιχεία, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) παρέχονται από τον επισκέπτη/χρήστη, εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στη λίστα αποδεκτών ενημερωτικών και προωθητικών emails ή μπορεί να ζητηθούν από τον επισκέπτη / χρήστη κατά τη διεξαγωγή διαφόρων online ενεργειών από τoν δικτυακό τόπο (διαγωνισμών, κληρώσεων κλπ) και στο μέτρο που είναι συναφή και απαραίτητα για την υλοποίηση της ενέργειας.

Η πολιτική προστασίας των προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση PRIVACY POLICY

Η Εταιρεία παρέχει απλώς την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για τη διαδραστική επικοινωνία των χρηστών με τον παρόντα δικτυακό τόπο και όταν και όπου τούτο προβλέπεται, για την ανάρτηση περιεχομένου. Οι χρήστες και όχι η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν, διανέμουν ή άλλως καθιστούν διαθέσιμο μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι συνεργάτες και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου για:

– Ανάρτηση, δημοσίευση, περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, βλάβη σε ανήλικους κλπ.

– Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή για την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

– Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν την ομαλή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.

Σε περίπτωση χρήσης του δικτυακού τόπου με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες της. 

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις υπηρεσίες και σελίδες προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των χρηστών. Οι χρήστες διατηρούν ακέραια τόσο την ευθύνη όσο και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο που εισφέρουν στον δικτυακό τόπο, παραχωρώντας ωστόσο αυτόματα στην Εταιρεία δωρεάν και απεριόριστα άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευσή του οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία παρέχει  τον παρόντα δικτυακό χώρο χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, συμβατότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου, τις οποίες χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Εκτός του περιεχομένου, το οποίο συλλέγει, επεξεργάζεται και διανέμει η Εταιρεία, στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να φιλοξενείται και περιεχόμενο που εισφέρεται από τρίτους. Δεδομένου του όγκου των διακινούμενων πληροφοριών καθώς και της κατά τα άνω συμμετοχής τρίτων προσώπων κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή περιεχομένου, η Εταιρεία δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται τα συστήματα, δίκτυα ή  οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων ο παρών δικτυακός τόπος τίθεται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παρόχους (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει παντός είδους διαφημιστικά δημιουργικά και links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites). Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών και δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή των επισκεπτών/χρηστών με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η τοποθέτηση των συνδέσμων ή η φιλοξενία διαφημιστικών μηνυμάτων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των τρίτων websites και ιστοσελίδων, όπου γίνεται παραπομπή ή ότι συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τελικές Διατάξεις

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή προσθήκη σε αυτούς διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.